FIN-MAN Finansal Analiz Yıllık Abonelik


Finman yazılım programı internet üzerinden çalışan ve sadece sizin şifrenizle ulaşılabilen bir programdır. Bu programa elle veya Excel ortamından aylık, üç aylık veya yıllık karşılaştırmalı bilanço ve gelir tablolarının girildikten sonra otomatik olarak yaklaşık 50 sayfalık finansal analizler yapılmaktadır. Şirketin rating (derecelendirme) notu sektör ortalaması ile birlikte sunulmaktadır. Analizde faaliyette bulunduğunuz sektör bilgileri, raporlanan dönem ile ilgili finansal bilgilerin grafiklerle gösterimi ve otomatik gelen yorumlar ile işletmenin durumu ortaya konmaktadır. Word raporlama durumunda raporlama yapılacak duruma göre sizin düzeltme veya ilave açıklama ve yorum yapmanızı sağlar.

Karşılaştırmalı Analiz Yöntemi
Bu yöntem, birbirini izleyen iki ya da daha fazla döneme ait finansal tablolardaki tutarlar arasındaki değişimi artış ya da azalış şeklinde tutar ya da yüzde olarak, esas alınan döneme göre saptamak suretiyle uygulanır. Bu yöntem, iki tutar arasındaki farkı hem mutlak rakam ve hem de yüzde olarak göstermeye olanak sağlamakta ve böylece mutlak rakama oransal bir anlam vermek mümkün olabilmektedir. Bu yöntem genellikle iki biçimde uygulanır.
İki dönemin tutarları yan yana konur ve her  kalemdeki değişme tutar olarak görülür.
İki dönemin tutarı karşılaştırılır ve aradaki fark artış ya da azalış olarak saptanır. Buna göre bir yorum yapılır.
Dikey Analiz Yöntemi
Dikey yüzde yöntemi analiz edilecek finansal tablolardaki tutarlardan birinin 100 kabul edilmesiyle, öteki tutarların bu bütün içindeki paylarının bulunması yöntemidir. Bilançonun dikey yüzde ile analizinde de aktif ve pasif toplamı 100 kabul edilir. Bu yolla aktifi ve pasifi oluşturan her kalemin aktif ve pasif toplam içindeki payı yüzde olarak bulunur. Bulunan bu yüzdeler kendi içinde ve diğer yıllarla karşılaştırılarak analiz edilebilir.
Oran Analizi Yöntemi
Şirket finansal tablolarının analizinde en çok kullanılan yöntem “oran analizidir”. Bilanço ya da gelir tablosundan alınan iki rakam birbirine oranlanır. Önemli olan az sayıda oranla doğru sonuçlara ulaşmaktır. Oran analizinin bazı özellikleri şunlardır;
Tek dönemli oran analizi yapılamaz. En az iki dönemin bilanço ve gelir tablosu olmalıdır.
Endüstri analizi yapılması gerekir.
Az sayıda oranla anlamlı sonuçlar elde etmek önemlidir.
Nakit Akış Analizi 
Nakit akış tablosu, diğer finansal tablolarla kullanıldığı zaman, okuyucuların işletmelerin net aktiflerindeki değişimi, finansal yapısını (likidite ve borç ödeme gücü dahil) ve nakit akışlarının tutar ve zamanlamasını değişen koşullara ve fırsatlara uyum sağlamak amacıyla etkileme yeteneğini değerlendirebilmesi için gerekli bilgiyi sağlar. 
Rating /Derecelendirme
Rating (Derecelendirme); bir kuruluşun veya ekonomik birimin finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirip getiremeyeceğini ölçmekte kullanılan bir araç olup; özellikle yatırımcıya yatırımla ilgili riskleri karşılaştırmasına olanak sağlamakta ve karar almasını kolaylaştırmaktadır.
Verimlilik Analizi 
Verimlilik; sahip olduğumuz kaynakların doğru ve etkin bir biçimde kullanılmasını sağlamak, performans ve yararlılıklarını en üst düzeye çıkartabilmek demektir. Verimlilik; bir üretim yada hizmet sisteminin ürettiği çıktı ile, bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir.

Ürün Fiyatı: 1.000,00 TL (+18% KDV)
Finansal analizi yapılacak işletmenin, mali bilgileri web tabanlı olarak çalışan FIN-MAN yazılım programına bilanço ve gelir tablosu bilgileri elle veya excel ortamında yıllık veya iki yıllık olarak aktarılmaktadır. Aktarılan bilgilerden işletmenin karşılaştırmalı analizi, dikey analizi, oran analizi kendi sektörleriyle karşılaştırmalı olarak otomatik yapılmaktadır. Yapılan analizlerin yorumları girilen finansal bilgilere göre otomatik olarak yapılmakta ve veriler grafik, pasta vb. görsel yöntemlerle anlatılmaktadır. FIN-MAN tümüyle bir karar destek sistemi ve işleri kolaylaştıracak raporlar sunmak üzere bir destek sistemi olarak tasarlanmıştır. Program 1 yıllık üyelik temeli üzerine çalışmaktadır. Ürün alındıktan sonra firmalara özel şifreyle program hemen kullanılmaya başlanmaktadır.
Firma hakkında detaylı bilgi için: http://finman.com.tr/